Breadcrumbs


ระเบียบ แนวปฏิบัติ

ห้องสอนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ


956132
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
4
737
8521
938709
7073
47424
956132

IP ของคุณ : 54.236.62.49
ณ วันนี้ : 2021-03-07


วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ
ให้ได้คุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา 
โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยหลักสูตรที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และการบริการชุมชน

4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมการปกครองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5. อนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น