Breadcrumbs


สมัครเรียน

ระเบียบ แนวปฏิบัติ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ


1260840
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
157
559
716
1254292
11834
24669
1260840

IP ของคุณ : 18.234.244.170
ณ วันนี้ : 2022-01-17


ข้อมูลบุคลากร

 

โครงสร้างหน่วยงาน


1. ผู้บริหารสถานศึกษา
   - ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  (นายนิรันดร์ สมมุติ)
   - รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร (นายกำธร วงศ์วิศาลพร)
   - รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (นายไพรัตน์ ถิรบุตร)
   - รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา (นางสาวกรรณิการ์ แดนสีแก้ว)
   - รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (นายพุฒิชาติ ทัดเทียม)


2. ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   - งานบริหารงานทั่วไป (นางประภาวัลย์  ไชยโคตร)
   - งานบุคลากร (นางพนิดา  ไชยช่วย)
   - งานการเงิน (นางนิชกานต์  ไอครรัมย์)
   - งานการบัญชี (นางนงลักษณ์  พลศรี)
   - งานพัสดุ (นายชาญชัย  ไชยคำ)
   - งานอาคารสถานที่ (นายเศกสิทธิ์  ชื่นสกุล)
   - งานทะเบียน (นายเชิดศักดิ์  พินิจมนตรี)
   - งานประชาสัมพันธ์ (นางสาวทัศติยาพร  แสนดี)

3. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   - งานวางแผนและงบประมาณ (นางสุพรรณี  สัตนาโค)
   - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (นายสรายุทธ์  วงศ์สุวรรณ)
   - งานความร่วมมือ (นายสุนทร  วรรณปะเก)
   - งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (นายวุฒิไกร  ขยันการ)
   - งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (นายพรสวรรค์  ดาวัน)
   - งานส่งเสริมผลผลิต (นางแสงรัศมี  ปั้นทอง)

4. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
   - งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (นายนิรุจ  อักษรพิมพ์)
   - งานครูที่ปรึกษา (นางสาวธัญญรัตน์  เดชเสน)
   - งานปกครอง (นายภานุวัฒน์  เพชรชนมภูมิ)
   - งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน (นางสาวอรนภา  วิสาพรหม)
   - งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา (นางสุธาวัลย์  พูลสวัสดิ์)
   - งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน (นายจิราวัฒน์  ทานุชิต)

5. ฝ่ายวิชาการ
   - แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (นางพรจันทร์  โขมะพัฒน์)
   - แผนกวิชาช่างยนต์ (นายสรรพสิทธิ  ยืนยาว)
   - แผนกวิชาช่างไฟฟ้า (นายวทัญญู บุตรศรี)
   - แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (นางอนงค์รัตน์  สุขจำเริญ)
   - แผนกวิชาบัญชี (นางอมราพร  ปวะบุตร)
   - แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน (นายสาธิต  นวรัตน์ ณ อยุธยา)
   - แผนกวิชาช่างกลโรงงาน (นายไพรัช  แสนร่มเย็น)
   - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (นายธนวิทย์  อุมา)
   - แผนกวิชาระยะสั้น (นายสมนึก  สุวรรณประทีป)
       - ขับรถยนต์ (นายสมนึก สุวรรณประทีป)
       - นวดแผนไทย (นางแสงรัศมี  ปั้นทอง)
       - ศิลปการดนตรี (นายจักรกฤษณ์  แซ่ตั้ง)
       - ศิลปประดิษฐ์ (นางบัวตอง  กระจายศรี)
       - ผ้าและเครื่องแต่งกาย (นางสาวณิชาวรินท์  ช่วงโชติ)
       - อาหารและโภชนาการ (นางสาวศศิกานต์  บุญขันธ์)
                                      (นายเชาวลิต  เหมลา)
       - ตัดผมชาย (นายพงษ์ศักดิ์  สิงห์คง)
       - เสริมสวย (นางสาวสุวรรณา  ถนอมสุข)
                      (นางณัฐพร  ผ้าลายทอง)
   - งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (นางพรมณี  ยืนยาว)
   - งานวัดผลและประเมินผล (นายเทพสุริยา  พูลสวัสดิ์)

ปีการศึกษา 2564

   จำนวน ระดับการศึกษา
(คน) ต่ำกว่า ม.6 ปวช./ม.6 ปวส./อนุปริญญาตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ข้าราชการครู              
 - ผู้บริหาร 5 - - - - 3 2
 - ข้าราชการครู 34 - - - 9 24 1
 - ข้าราชการพลเรือน - - - - - - -
รวม  39 - 9 27 3
ลูกจ้างประจำ              
 - ทำหน้าที่สอน - - - - - - -
 - ทั่วไป / สนับสนุน 3 1 1 1 - - -
รวม 3 1 1 1 - - -
พนักงานราชการ              
 -ทำหน้าที่สอน 10 - - - 8 2 -
 - ทั่วไป / สนับสนุน - - - - - - -
รวม 10 - - - 8 2 -
ลูกจ้างชั่วคราว              
 - ทำหน้าที่สอน 18 - - - 18 - -
 - ทั่วไป / สนับสนุน 23 - 4 11 8 - -
รวม 41 - 4 11 26 - -
มาช่วยราชการ -
ไปช่วยราชการ -
รวม
รวมทั้งสิ้น 93 1 5 12 43 29

                                                                                        ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565

 

 

ปีการศึกษา 2563

   จำนวน ระดับการศึกษา
(คน) ต่ำกว่า ม.6 ปวช./ม.6 ปวส./อนุปริญญาตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ข้าราชการครู              
 - ผู้บริหาร 4 - - - - 3 1
 - ข้าราชการครู 27 - - - 9 17 1
 - ข้าราชการพลเรือน - - - - - - -
รวม  31 - 9 20 2
ลูกจ้างประจำ              
 - ทำหน้าที่สอน - - - - - - -
 - ทั่วไป / สนับสนุน 3 2 - 1 - - -
รวม 3 2 - 1 - - -
พนักงานราชการ              
 -ทำหน้าที่สอน 10 - - - 8 2 -
 - ทั่วไป / สนับสนุน - - - - - - -
รวม 10 - - - 8 2 -
ลูกจ้างชั่วคราว              
 - ทำหน้าที่สอน 20 - - 1 19 - -
 - ทั่วไป / สนับสนุน 24 3 - 11 10 - -
รวม 43 3 - 12 29 - -
มาช่วยราชการ -
ไปช่วยราชการ -
รวม
รวมทั้งสิ้น 88 5 - 13 46 22

                                                                                                    

ปีการศึกษา 2562

   จำนวน ระดับการศึกษา
(คน) ต่ำกว่า ม.6 ปวช./ม.6 ปวส./อนุปริญญาตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ข้าราชการครู              
 - ผู้บริหาร 5 - - - - 4 1
 - ข้าราชการครู 32 - - - 10 21 1
 - ข้าราชการพลเรือน - - - - - - -
รวม  37 - 10 25 2
ลูกจ้างประจำ              
 - ทำหน้าที่สอน - - - - - - -
 - ทั่วไป / สนับสนุน 3 2 - 1 - - -
รวม 3 2 - 1 - - -
พนักงานราชการ              
 -ทำหน้าที่สอน 10 - - - 8 2 -
 - ทั่วไป / สนับสนุน - - - - - - -
รวม 10 - - - 8 2 -
ลูกจ้างชั่วคราว              
 - ทำหน้าที่สอน 12 - - 1 11 - -
 - ทั่วไป / สนับสนุน 21 2 - 8 11 - -
รวม 33 2 - 9 22 - -
มาช่วยราชการ -
ไปช่วยราชการ -
รวม
รวมทั้งสิ้น 83 4 - 10 40 27

 

ปีการศึกษา 2561

   จำนวน ระดับการศึกษา
(คน) ต่ำกว่า ม.6 ปวช./ม.6 ปวส./อนุปริญญาตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ข้าราชการครู              
 - ผู้บริหาร 5 - - - - 4 1
 - ข้าราชการครู 34 - - - 14 19 1
 - ข้าราชการพลเรือน - - - - - - -
รวม  39 - 14 23 2
ลูกจ้างประจำ              
 - ทำหน้าที่สอน - - - - - - -
 - ทั่วไป / สนับสนุน 3 2 - 1 - - -
รวม 3 2 - 1 - - -
พนักงานราชการ              
 -ทำหน้าที่สอน 10 - - - 8 2 -
 - ทั่วไป / สนับสนุน - - - - - - -
รวม 10 - - - 8 2 -
ลูกจ้างชั่วคราว              
 - ทำหน้าที่สอน 10 1 - - 9 - -
 - ทั่วไป / สนับสนุน 23 2 2 10 9 - -
รวม 33 3 2 10 18 - -
มาช่วยราชการ -
ไปช่วยราชการ -
รวม
รวมทั้งสิ้น 85  5 2 11 40 25