Breadcrumbs


สมัครเรียน

ระเบียบ แนวปฏิบัติ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ


1260837
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
154
559
713
1254292
11831
24669
1260837

IP ของคุณ : 18.234.244.170
ณ วันนี้ : 2022-01-17


สมัครเรียนระดับ ปวช. และปวส.

 

 

 

** ติดต่อ-สอบถามสมัครเรียน  โทร.045-250590 / 045-244754 (ในวันและเวลาราชการ) 

 

 

 

หลังจากกรอกแบบฟอร์มสมัครเรียนข้างบนแล้ว
นักเรียน-นักศึกษาต้องดำเนินการชำระเงินให้เรียบร้อย

โดยโอนเข้าบัญชี 
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 3216022560
ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี


แล้วอัปโหลดสลิปเพื่อยืนยันการชำระเงิน
หรือ คลิก เพิ่มเพื่อน ด้วย Line Account

 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1 สาขางานยานยนต์ 40 คน
2 สาขาเครื่องมือกล 40 คน 
3 สาขางานไฟฟ้ากำลัง 40 คน 
4 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 40 คน 
5 สาขางานการบัญชี 40 คน 
6 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 คน 


คุณสมบัติของผู้สมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
   1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
   2. มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่ติดยาเสพติด หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและบุคลิกภาพไม่ขัดต่อวิชาที่จะศึกษา
   3. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถานศึกษา ไม่ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด และมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาเล่าเรียน
   4. ไม่เป็นนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาอื่นใดในคราวเดียวกัน

 

ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.

- ค่าอินเตอร์เน็ต 200 บาท/ปี
- ค่าทำบัตรนักศึกษา 100 บาท/ปี
- ค่าคู่มือนักเรียน นักศึกษา 100 บาท/ปี
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 250 บาท/ปี
- ค่าเข้าค่ายพัฒนาจิตใจ 300 บาท/ปี
- ค่าตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด 250 บาท/ปี
รวมทั้งสิ้น 1,200 บาท

 

 

 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระบบปกติ (สายตรง, ม.6) 40 คน
2 สาขางานเทคนิคการผลิต ระบบปกติ (สายตรง, ม.6) 20 คน 
3 สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ระบบทวิภาคี (สายตรง, ม.6) 20 คน 
4 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ระบบทวิภาคี (สายตรง, ม. 6) 20 คน 
5 สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ระบบทวิภาคี (สายตรง, ม.6) 20 คน 
6 สาขางานการบัญชี ระบบปกติ (สายตรง, ม.6) 20 คน 
7 สาขางานการบัญชี ระบบทวิภาคี (สายตรง, ม.6) 20 คน
8 สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระบบทวิภาคี (สายตรง, ม.6) 20 คน 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
   1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

   2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3)
   3. มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่ติดยาเสพติด หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและบุคลิกภาพไม่ขัดต่อวิชาที่จะศึกษา
   4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถานศึกษา ไม่ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด และมีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาเล่าเรียน
   5. ไม่เป็นนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาอื่นใดในคราวเดียวกัน

 

ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวส.

- ค่ากิจกรรม 200 บาท/ปี
- ค่าอินเตอร์เน็ต 500 บาท/ปี
- ค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท/ปี
- ค่าทำบัตรนักศึกษา 100 บาท/ปี
- ค่าคู่มือนักเรียน นักศึกษา 100 บาท/ปี
- ค่าบำรุงสุขภาพ ห้องพยาบาล 100 บาท/ปี
- ค่าบำรุงห้องสมุด 100 บาท/ปี
- ค่าขึ้นทะเบียนนักเรียน นักศึกษา 100 บาท/ปี
- ค่าตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด 250 บาท/ปี
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 250 บาท/ปี
- ค่าเข้าค่ายพัฒนาจิตใจ 300 บาท/ปี
- ค่าปฐมนิเทศ 200 บาท/ปี
- ค่าลงทะเบียนเรียน (หน่วยกิตละ 100 บาท)    
รวมทั้งสิ้น 2,250 บาท

  

 

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครในระดับ ปวช. และ ปวส.

1. หลักฐานทางการศึกษา (ใบ รบ. หรือใบรับรอง) จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป